Obchodní podmínky platné pro internetový obchod
www.hypertenze.eu
Provozovatel internetového obchodu:
HYPERTENZE.EU, s.r.o.
Plovárenská 569
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika
IČO : 27 515 818 DIČ : CZ - 27 515 818
Kontaktní e-mail: info@hypertenze.eu
Provozní doba kanceláře a zákaznická podpora: po-pá 9:00 - 17:00
telefon: +420 739 323 625
Provozní doba internetového obchodu: nepřetržitě

I. Vymezení základních pojmů

 1. Dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Pro účely těchto Obchodních podmínek se dodavatelem rozumí HYPERTENZE.EU, s.r.o.
 2. Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nimi. Pro účely těchto Obchodních podmínek se spotřebitelem rozumíte Vy.
 3. Spotřebitelská (kupní) smlouva je smlouva podle občanského zákoníku uzavřená mezi dodavatelem a spotřebitelem (tj. prodávajícím a kupujícím).

II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy

 1. Odeslaná objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Řádná kupní smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele.
 2. Potvrzení objednávky je zasíláno na spotřebitelem zadanou e-mailovou adresu. Obsahuje
 3. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi v plném rozsahu souhlasí a bude se jimi nadále řídit.
 4. HYPERTENZE.EU poskytuje služby pouze osobám s trvalým bydlištěm ve státech Evropské Unie (EU) a neposkytuje služby ani dodávky zboží mimo toto území. Spotřebitel tímto prohlašuje, že podmínku trvalého bydliště na území některého z členských států EU splňuje
 5. Akceptovanými jazyky pro veškerou komunikaci jsou jazyky český, slovenský, anglický a ruský; pro písemnou komunikaci též jazyk německý.
 6. HYPERTENZE.EU může odmítnout potvrzení objednávky a tím uzavření kupní smlouvy, pokud tomu budou bránit nedostatečné jazykové znalosti alespoň jedné ze smluvních stran.

III. Cena

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě objednávky. Pro případ náhlé neočekávané změny ceny upozorní HYPERTENZE.EU, s.r.o. kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. Nebude-li kupující změnu ceny akceptovat, má HYPERTENZE.EU, s.r.o. právo objednávku stornovat.
 2. Expediční náklady jsou stanoveny platným sazebníkem (Dodatek 1 těchto Obchodních podmínek). Expediční náklady se určují v závislosti na velikosti dodávky, její hmotnosti, způsobu a rychlosti přepravy, cenách přepravce a způsobu úhrady za zboží.
 3. Celková cena dodávky je součtem ceny zboží a expedičních nákladů, vč. DPH.
 4. Zboží zůstává majetkem dodavatele až do doby úplného zaplacení ceny zboží včetně nákladů na expedici a přepravu.
 5. V případě prodlení zákazníka se splatností faktury se účtuje smluvní pokuta ve výši 0,25% kupní ceny za každý započatý den prodlení.

IV. Platební podmínky

 1. Dobírka. Spotřebitel platí při převzetí zboží. Platbu formou dobírky lze realizovat pouze na území České republiky.
 2. Bankovním převodem. Prosíme o uvedení všech náležitostí kvůli snazší identifikaci Vaší platby, zejména správného variabilního symbolu uvedeného na potvrzení objednávky.
 3. On-line zabezpečená platba prostřednictvím platebních systémů PayPal a PaySec, přijímajících rovněž platební karty způsobilé pro elektronické obchodování (VISA, MasterCard, American Express a další). Vlastní platba probíhá v zabezpečených systémech poskytovatelů. HYPERTENZE.EU, s.r.o., je smluvním uživatelem těchto platebních systémů, avšak není jejich provozovatelem, se kterými je třeba řešit případné reklamace platby.
 4. Číslo účtu pro zasílání plateb v rámci ČR:
  21 00 88 51 32 / 2010 (Fio banka, a.s.)
 5. Číslo účtu pro zasílání plateb ze zahraničí:
  IBAN CZ3420100000002100885132
  SWIFT kód BIC: FIOBCZPPXXX

V. Způsoby dopravy

  HYPERTENZE.EU, s.r.o., používá k přepravě zboží následující způsoby:
 1. Česká pošta - zboží do hmontosti 0,5 kg
 2. Přeprava PPL - zboží o hmontosti nad 0,5 kg)

VI. Storno objednávky ze strany prodávajícího

 1. HYPERTENZE.EU, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 2. V případě, že některá z těchto situací nastane, bude HYPERTENZE.EU, s.r.o. neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět dohodnutým způsobem.

VII. Storno objednávky ze strany kupujícího před expedicí zboží

 1. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována , tj. předána k přepravě.
 2. Storno objednávky lze provést e-mailem na adresu products@hypertenze.eu nebo telefonicky. Při stornování objednávky prosíme uvádět rovněž její číslo uvedené na potvrzení objednávky.

VIII. Expedice zboží

 1. Expedicí se rozumí vyskladnění zboží, zhotovení zásilky a její předání přepravci. Za expedici zboží a úplnost dodávky je zodpovědný dodavatel, tj HYPERTENZE.EU, s.r.o.
 2. HYPERTENZE.EU, s.r.o. expeduje zboží obvykle nejbližší úterý nebo pátek po obdržení objednávky (v případě dobírky), resp. po obdržení platby (převod na účet), nejpozději však do 10 pracovních dnů. Pokud to ve výjimečných případech nebude technicky možné, spotřebitel bude e-mailem na tuto skutečnost upozorněn a bude s ním konzultován další postup včetně případného storna objednávky.
 3. HYPERTENZE.EU, s.r.o. tímto prohlašuje, že v okamžiku expedice je veškeré zboží v bezvadném a funkčním stavu.

IX. Přeprava zboží

 1. Přepravou zboží se rozumí doba od převzetí zásilky se zbožím přepravcem do jejího převzetí kupujícím.
 2. Přepravou zboží je pověřena třetí strana, tj. přepravce. HYPERTENZE.EU, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné poškození zboží během přepravy.
 3. Veškeré dodávky jsou pro případ poškození během přepravy pojištěny.

X. Převzetí zboží

 1. Při převzetí zásilky dodané přepravcem je doporučeno provést vnější kontrolu zásilky. V případě známek vnějšího poškození, např. porušeného obalu apod., by kupující neměl zásilku od přepravce nepřebírat; v takové případě nás prosím kontaktujte. HYPERTENZE.EU nepřebírá odpovědnost za poškození zboží během přepravy. Případné spory o poškození zásilky budou posuzovány na základě podepsaného přepravního listu kupujícím.
 2. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese HYPERTENZE.EU, s.r.o..
 3. Spolu se zbožím obdrží kupující fakturu (daňový doklad), která platí současně jako doklad o záruce.

XI. Užívání zboží

 1. Zboží je expedováno s předpokladem řádného užívání předmětu dodávky spotřebitelem.
 2. Před prvním uvedením předmětu dodávky do provozu je spotřebitel povinen seznámit se s návodem k použití výrobku, zejména (ale nikoli výlučně) se zásadami bezpečnosti a správného zacházení s výrobkem a tyto pak vždy při jeho užívání dodržovat.

XII. Certifikát jakosti

 1. K vybraným výrobkům, které HYPERTENZE.EU nabízí, může být vystaven Certifikát jakosti.
 2. Certifikát jakosti je prohlášením HYPERTENZE.EU, s.r.o., že výrobek, k němuž byl takový certifikát vystaven, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a že je českými nebo mezinárodními odbornými institucemi doporučován pro použití v praxi. Veškeré druhy zboží, které HYPERTENZE.EU nabízí, bylo rovněž v praxi zkoušeno jejími pracovníky.
 3. Každý certifikát jakosti nese jedinečné identifikační číslo, které současně slouží jako přístupový kód k bezplatnému využití Asistenční služby (viz bod XIII) po určenou dobu, která je zpravidla totožná se záruční dobou výrobku.

XIII. Asistenční služba

 1. HYPERTENZE.EU, s.r.o., zřizuje jako podporu pro zákazníky, kteří si zakoupili vybrané produkty, Asistenční službu. Ta je poskytována elektronicky.
 2. Využití Asistenční služby je vázáno na přístupový kód, který je totožný s identifikačním číslem Certifikátu jakosti (viz bod XII) nebo číslem objednávky, pokud nebyl certifikát jakosti vydán. Zákazník není oprávněn k poskytnutí přístupového kódu jiným osobám. Asistenční služba nabízí především
 3. V případě ztráty přístupového kódu může zákazník požádat o vydání nového na adrese info@hypertenze.eu. HYPERTENZE.EU má právo vydání kódu odmítnout, pokud uplynula doba poskytování asistenční služby, která je zpravidla totožná se záruční dobou výrobku.
 4. HYPERTENZE.EU, s.r.o. má právo odstoupit od poskytování Asistenční služby v případě, že došlo k jejímu zneužití ze strany spotřebitele, a to zejména (ale nikoli výlučně) poskytnutím přístupového kódu třetí osobě. O takovém rozhodnutí bude spotřebitel informován. Tímto nejsou dotčena žádná ostatní práva spotřebitele, zejména právo na vrácení zboží (viz bod XIV) a právo na reklamování zboží (viz bod XV).

XIV. Vrácení zboží

 1. Vrácením zboží se rozumí využití zákonného práva spotřebitele na zrušení kupní smlouvy do 14 dnů, a to bez uvedení důvodu a bez sankce, a vrácení úplného a nepoškozeného výrobku dodavateli.
 2. Nedílnou součástí takového odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné prohlášení spotřebitele, že se tak rozhodl učinit. To musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Vzor prohlášení najdete zde.
 3. Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu k použití a veškerého dodaného příslušenství.
 4. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží nese v plné výši spotřebitel. Vrácení zboží nelze učinit formou dobírky. Vrátit zboží lze po předchozí dohodě též osobně na adrese sídla společnosti.
 5. Vrácením zboží nelze řešit případnou reklamaci výrobku nebo jeho části.
 6. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po dohodě lze provést vrácení ceny jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 7. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

XV. Záruční doba, reklamace

 1. Záruční dobou se rozumí doba, po kterou se garantuje bezchybnost zboží.
 2. Reklamací zboží se rozumí prohlášení spotřebitele, že zakoupený výrobek neodpovídá svými parametry specifikaci podle kupní smlouvy, nebo ztratil během záruční doby spotřebitelem nezaviněnou chybou způsobilost k řádnému a plnohodnotnému užívání, a dále žádost o uvedení výrobku do plně způsobilého stavu, případně o jiné zákonné řešení důvodu reklamace.
 3. Délka záruční doby je uvedena u jednotlivých produktů. Není-li tomu tak, pak se záruční doba řídí obecnými zákonnými normami a činí 24 měsíců. HYPERTENZE.EU, s.r.o. poskytuje na vybrané výrobky delší záruční dobu, po kterou lze využít právo spotřebitele na reklamaci.
 4. Práva na reklamaci lze využít zejména (ale nikoli výlučně) v případě, že:
 5. Před zasláním výrobku k reklamaci nás prosím kontaktujte elektronicky na adrese info@hypertenze.eu, telefonicky na čísle 739 323 625 nebo faxem na čísle 569 429 453, abychom společně našli nejvhodněší řešení důvodu reklamace. Pro rychlejší vyřízení žádosti prosím uveďte:
 6. Při uplatnění reklamace je třeba dodat spolu s reklamovaným zbožím nabývací doklady k reklamovanému zboží, především doklad o koupi (fakturu-daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Zaslání formou zásilky s úhradou poštovného příjemcem je možné po předcházející dohodě podle bodu XV-5; v ostatních případech pouze formou cenného balíku nebo doporučené zásilky.
 7. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží, pokud možno na základě spotřebitelem zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady, tj. opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. Reklamace vyřizujeme nejpozději v zákonné lhůtě 30-ti dnů, podle možností rychleji. Pokud spotřebitel svůj požadavek na řešení reklamace nevyslovil, zvolí HYPERTENZE.EU, s.r.o. způsob řešení dle svého nejlepšího uvážení; spotřebitel bude o tomto informován.
 8. HYPERTENZE.EU, s.r.o. vydá spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 9. Reklamaci v záruční době nelze uplatnit v následujících případech:
 10. Na stav a průběh reklamace se může zákazník informovat e-mailem na adrese info@hypertenze.eu.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

XVI. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. HYPERTENZE.EU, s.r.o. je registrována Úřadem na ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů pod registračním číslem 00030991. Veškeré údaje získané od zákazníků internetového obchodu užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

XVII. Platnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost 20.9.2008 a platí do odvolání. Poslední úprava 4.11.2015.

dodatek 1 - expediční náklady
Česká republika
Typ platby Cena expedice
dobírka 140,- Kč
on-line platba PayPal, PaySec 100,- Kč
platba převodem na účet 70,- Kč
Slovenská republika
on-line platba PayPal, PaySec 250,- Kč
platba převodem na účet 250,- Kč
Ostatní země EU
on-line platba PayPal, PaySec 500,- Kč
platba převodem na účet 500,- Kč

 

Zavřít okno | Tisknout