Právní upozornění

Tyto internetové stránky byly vytvořeny pro Vaši osobní informaci a osvětu. Informace a soubory zobrazované na těchto stránkách můžete stahovat a kopírovat výhradně pro osobní, nekomerční užití. Zavazujete se současně dodržovat všechna autorská práva, jakož i zachovávat patentově chráněná oznámení tam obsažená. Autorská práva se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit a jste plně zodpovědni za jejich soulad s příslušnou místní legislativou.

Tyto internetové stránky neposkytují lékařské rady. Jejich účelem není podat vyčerpávající informaci jak o použití jakéhokoli produktu, jeho nežádoucích účincích či dalších upozorněních, tak o diagnostice či léčbě. Jakékoli léky či produkty by měly být užívány pouze na základě konzultace s odborným zdravotním pracovníkem. Informace na těchto internetových stránkách nenahrazují lékařskou radu poskytnutou odborným zdravotníkem. Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským zákonem a bez písemného souhlasu společnosti HYPERTENZE.EU, s.r.o. není povoleno jeho jiné užití kromě případů uvedených na těchto internetových stránkách a v těchto podmínkách.

Obchodní známky uvedené na těchto internetových stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými obchodními známkami a jmény. Žádné údaje z těchto internetových stránek nemohou být vykládány jako svolení k jejich užití nebo licenční právo k jakékoli obchodní značce nebo obchodního jména bez písemného souhlasu společnosti HYPERTENZE.EU, s.r.o. anebo třetí strany, která může mít tyto obchodní značky nebo obchodní názvy ve vlastnictví. Jakékoli jejich jiné použití či použití jiného obsahu těchto internetových stránek, než jak je definováno těmito podmínkami, je striktně zakázáno.

Ačkoli HYPERTENZE.EU, s.r.o. na těchto internetových stránkách usiluje o zahrnutí přesných a aktuálních informací, HYPERTENZE.EU, s.r.o. nemůže poskytnou záruku nebo prohlášení o jejich přesnosti. HYPERTENZE.EU, s.r.o. nezodpovídá ani neručí za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto internetových stránek. Společnost HYPERTENZE.EU, s.r.o. si ponechává právo kdykoli upravit jakoukoli část těchto internetových stránek bez předchozího upozornění a nemůže být činěna zodpovědnou za jakékoli případné přímé či nepřímé poškození vzniklé z takovéto úpravy.

Prohlížení a použití těchto internetových stránek je prováděno na vaše vlastní riziko. Ani HYPERTENZE.EU, s.r.o., ani žádná jiná strana účastnící se vytvoření, zpracování a dodání těchto internetových stránek nemůže být činěna zodpovědnou za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé či trestní poškození vzniklé na základě vašeho přístupu na tyto internetové stránky anebo jejich použití.

HYPERTENZE.EU, s.r.o. nepodrobila kontrole všechny odkazované internetové stránky a není zodpovědná za obsah jakýchkoli odkazovaných internetových stránek. Prohlížení jakýchkoli odkazovaných internetových stránek je na vaše vlastní riziko. Jakmile vstoupíte na jiné internetové stránky, které jsou z této internetové stránky odkazovány, ve vlastním zájmu se prosím seznamte s právními upozorněními těchto nových internetových stránek. Mohou se lišit od těch, kterými se řídí tyto internetové stránky.