Logo Hypertenze.eu odkaz na hlavní stránku
Úvodní stránka         O nás         Filosofie         Poslání         Tým         Kontakty         Odkazy
Zdravotnictví, Havlíčkův Brod

Akce na tento týden Nahodny obrazek
Akční cena: 990 KčO čem se mluví

Internetový časopis o hypertenzi

Ročník 4, 2010Citace:
O čem se mluví: elektronický časopis o hypertenzi [online]. Havlíčkův Brod: HYPERTENZE.EU, s.r.o., 2010, roč. 4
[cit. 24.04.2018]. Dostupné na: http://www.hypertenze.eu/soubory/temata. ISSN 1802-8837.

Archiv: 2009  2008  2007


Pulzní tlak a jeho význam (17.8.2010)

Krevní tlak jsme zvyklí vyjadřovat pomocí dvou hodnot: systolický krevní tlak je vyšší číslo vyjadřující maximální tlak v tepně, který odráží jeho výši při srdečním stahu, zatímco diastolický krevní tlak je hodnotou nižší a vyjadřuje hodnotu tlaku ve fázi uvolnění a plnění srdce. Dlouhou dobu se za důležitější považovala hodnota diastolického krevního tlaku, avšak studie ukázaly, že je tomu přesně naopak. S výší rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací (cévních mozkových příhod, infarktů myokardu atd.) více koresponduje hodnota systolického krevního tlaku. Proto je také hodnota systolického krevního tlaku určující pro stanovení kardiovaskulárního rizika pacienta.

Pokud u pacienta dochází ke zvyšování krevního tlaku na hodnoty 140/90 mmHg a vyšší bez zjevné příčiny, mluvíme o tzv. esenciální hypertenzi. Současné zvyšování systolického i diastolického krevního tlaku je typické ve středním věku. Podílí se no tom dle dnešních poznatků mnoho faktorů: dědičné vlivy, vlivy životního stylu (obezita, malá fyzická aktivita, přemíra soli v potravě, nestřídmá konzumace alkoholu apod.) a také individuální odpověď organismu toho kterého člověka. Hypertenzi tak můžeme vnímat jako určitou regulační odchylku, při které organismus není schopen udržet krevní tlak v optimálním rozmezí. V úvodní fázi hypertenze nemusejí být přitom cévy nijak rozsáhle poškozené; poškození přichází až později a vysoký krevní tlak na tom má značný podíl.

Za normálních okolností jsou cévy u mladších osob pružné a poddajné. Jsou tedy schopny částečně "pohltit" vysoké tlaky, které vznikají při srdečním stahu. Především u osob vyššího věku však tuto pružnost a poddajnost vlivem stárnutí ztrácejí. Dochází pak k tomu, že diastolický krevní tlak je sice normální, ale méně poddajné cévy nejsou schopny příděl krve při srdečním stahu dostatečně utlumit a rostou hodnoty systolického krevního tlaku. To se dříve považovalo za normální projev stárnutí a nevěnovala se tomu významná pozornost. Ukázalo se však, že vysoké hodnoty systolického krevního tlaku při normálnm diastolickém tlaku představují rovněž vysoké riziko. Stav, při němž jsou normální hodnoty diastolického krevního tlaku a zvýšené hodnoty tlaku systolického, se nazývá izolovaná systolická hypertenze. Zjednodušeně můžeme říci, že při izolované systolické hypertenzi nejde primárně o odchylku v regulaci výše krevního tlaku, nýbrž o poruchu pružnosti a poddajnosti cév, nejčastěji vlivem stárnutí.

Rozdíl mezi hodnotou systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku nazýváme pulzní tlak (někdy se mu říká též tlaková amplituda). Pokud je tato hodnota vysoká, znamená to, že organismus a jeho orgány jsou vystaveny nepřiměřeně velkým výkyvům v krevním tlaku, které nastávají během jednoho srdečního cyklu. To může mít nepříznivé důsledky pro funkci orgánů a vyústit v kardiovaskulární příhodu. Hodnota pulzního tlaku nabývá na významu především u osob vyššího a vysokého věku, ve kterém se cévní poddajnost snižuje; u osob mladších je jeho význam menší.

Podle jedné z prvních prací, které se významem pulzního tlaku blíže zabývaly, je kriteriem vyššího rizika kardiovaskulárních komplikací hodnota pulzního tlaku větší než 53 mmHg (Verdecchia, 2002). S tímto zjištěním koresponduje i postoj Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH), která ve svých Doporučeních (2007) uvádí hranici 50-55 mmHg pulzního tlaku. Podle jiných názorů lze za normální stav považovat hodnoty do 55 mmHg, za hraniční hodnoty 55-65 mmHg a za známku vysokého rizika hodnoty nad 65 mmHg.

Posouzení pulzního tlaku však musí být provedeno vždy v kontextu celkového stavu pacienta, jeho hodnot systolického a diastolického tlaku, věku a ostatních známek zvýšeného kardiovaskulárního rizika. Je však nepochybné, že klinický význam pulzního tlaku nabývá stále více na významu. Je proto příjemné zjištění, že hodnoty pulzního tlaku lze dnes snadno stanovit také při domácím měření krevního tlaku. Přístroje řady Visomat od německé firmy UEBE, které nově naleznete v naší nabídce, zatím jako jediné na světě kromě tradičního měření systolického a diastolického krevního tlaku umožňují také snadné stanovení tlaku pulzního. Mohou tak dále zlepšit odhad kardiovaskulárního rizika a pomoci pacientům i lékařům při stanovení optimální preventivní léčby.


Podporujeme Nadaci Táni Kuchařové (13.8.2010)

Pomoc těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci nebo kteří jsou v životě handicapováni, by neměla být lhostejná nikomu. Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se snaží naplňovat své poslání a cíle zejména podporou prověřených projektů jednotlivých neziskových organizací, jejichž realizace a podpora účinně pomáhá a řeší konkrétní problémy jednotlivců či skupin lidí. Podpora Nadace je zejména směřována na pomoc seniorům, Domům na půl cesty a jejich klientům - mladým lidem ve věku 18-26let. Podporuje také jednotlivce, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Filozofie Nadace Táni Kuchařové a HYPERTENZE.EU se tedy potkávají, protože její cíl je také cílem naším. Rozhodli jsme se proto podpořit charitativní tenisový turnaj 55+, který se za účasti známých osobností českého života uskutečnil 13.6.2010 v areálu tenisového klubu LTC Poděbrady. Výtěžek turnaje byl věnován na pomoc seniorům s mentálním postižením navštěvujících denní stacionář v Hradci Králové, na pořízení antidekubitální matrace pro hospic sv. Alžběty v Brně a na vybavení pokojů pro seniory se stařeckou demencí v Hronově. HYPERTENZE.EU akci podpořila věcnými dary, přivezla nejmodernější měřící techniku a nabídla možnost profesionální diagnostiky hypertenze zdarma přímo na místě.

A kdo v turnaji zvítězil? To není důležité. Podstatné je, že se pomohlo dobré věci, že se podařilo potřebným pomoci a že jsme připraveni pomáhat nadále.


Možnost profesionálního změření krevního tlaku využila řada návštěvníků i účastníků turnaje. Třeba Jan Rosák...


... nebo Josef Alois Náhlovský.


Stanoviště HYPERTENZE.EU zaujato sledováním hry


Žánrový obrázek ze hry


Vyhlášení vítězů


Jaká má být optimální výše krevního tlaku? (16.5.2010)

Vysoký krevní tlak je zcela nepochybně významným rizikovým faktorem, který zvyšuje riziko především cévních mozkových příhod a infarktu myokardu. Platí samozřejmě, že čím vyšší krevní tlak je, tím je také riziko vyšší. Na hodnotách krevního tlaku je také založeno jedno z dělení hypertenze (podle Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, vydaných Českou společností pro hypertenzi v roce 2008):

klasifikace_tk

Bylo jasně prokázáno, že snížení krevního tlaku tato rizika rovněž snižuje. Vyšší riziko představuje přitom hodnota "horního" systolického krevního tlaku než diastolického. To je tím závažnější, že u starších osob nad 50 let a zejména nad 60 let věku tvoří tzv. izolovaná systolická hypertenze, při níž je zvýšen právě jen STK, většinu případů hypertenze. Jaká má však být při léčbě ideální hodnota krevního tlaku?

Počátkem tohoto desetiletí se kriteria pro kontrolu krevního tlaku stále zpřísňovala. U obecné populace je hranicí hypertenze hodnota 140/90 mmHg, avšak u některých pacientů s doprovodnými onemocněními bylo doporučováno snížit tlak ještě více: u nemiocných s cukrovkou pod 130/80 mmHg, u některých pacientů s onemocněním ledvin ještě více. Tato agresivní doporučení vycházela z předpokladu, že čím nižší hodnoty jsou dosaženy, tím pro prognózu pacienta lépe. Že se jich v praxi nedařilo dosahovat je věc jiná.

Avšak novým přehodnocením dostupných studií se zjistilo, že záležitost tak jasná není. Zejména u starších osob jsou naše znalosti omezené. Například výchozí systolický krevní tlak nebyl v žádné studii nižší než 160 mmHg, takže vlastně nevíme, zda a jak mohou profitovat pacienti s STK v rozmezí 140 - 160 mmHg. Rovněž u diabetiků bylo doporučení snížit STK pod 130 mmHg založeno spíše na předpokladu než důkazech. Z nedávné analýzy však vyplývá, že snížení STK na hodnoty kolem 130 mmHg nemá větší význam než snížení na hodnoty kolem 140 mmHg. Právě tak nejsou podklady o prospěšnosti snižování STK pod 130 mmHg u pacientů po infarktu myokardu.

Evropská společnost pro hypertenzi proto ve svém posledním doplnění konstatuje, že cílové hodnoty izolované systolické hypertenze jsou obecně pod 140 mmHg, u diabetiků a u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním v rozmezí 130 - 140 mmHg. Stále však platí, že systolický krevní tlak u osob nad 50 let představuje hlavní rizikový faktor a že jeho kontrola je pro životní vyhlídky pacienta zásadně důležitá.


Profesionální měření krevního tlaku a jeho budoucnost (11.2.2010)

Stále sílící tlak na odstranění rtuťových tlakoměrů ze zdravotnických zařízení nás nutí hledat alternativy. Klasická metodika měření krevního tlaku pomocí fonendoskopu a rtuťového přístroje je stále považována za nejpřesnější - to ale platí pouze a jedině tehdy, pokud jsou dodržována pravidla při měření a jsou eliminovány chyby, jich se zdravotník při stanovení krevního tlaku může dopustit a které diskutujeme v jiném článku. Vlastním výzkumem jsme zjistili, že přesnost měření klasickou metodikou u absolventek střední zdravotnické školy je mírně řečeno zcela nedostatečná, je zatížena obrovskou chybou a vlastně o krevním tlaku pacienta vůbec nevypovídá.

Když jsme stejnou studii chtěli provést u zdravotníků v praxi, byli oslovení myšlenkou nadšeni, ale nikdo se nechtěl studie zúčastnit. Trochu nám to připomnělo dobytí severního pólu, ovšem nám se nakonec soubor vyšetřujících sestavit nepodařilo. Možná příště.

Když už tedy stojíme před otázkou, čím nahradíme rtuťové tonometry, měli bychom se blíže zamyslet nad možnými alternativami. V principu existují dvě: auskultační a oscilometrická. O první z nich, kdy vpodstatě pouze nahradíme rtuť nějakým jiným přístrojem používajícím pružinu (aneroidní typy) nebo jednoduchou elektronikou "pouze" přepisující hodnoty tlaku v manžetě na digitální displej, sice víme, že je v principu přesnější; otázkou ovšem zůstává dodržování metodiky a "lidský faktor". Co o něm víme? Asi pouze to, že absolventky střední zdravotnické školy ji nezvládají dokonale. O měření tlaku ostatními zdravotníky prakticky nic - data chybějí...

Oscilometrická metoda není tak přesná jako správně provedené auskultační měření. Ovšem na druhou stranu není zdaleka tolik zatížena oním "lidským faktorem". Možná tedy pro běžná měření se může jako vhodná alternativa. Právě proto jsme také do naší nabídky získali nově jednoduchý spolehlivý oscilometrický přístroj švýcarské firmy Microlife BP 3AS1-2, který přestavuje jediný profesionální oscilomterický poloautomatický tonometr na světě s úspěšným klinickým testováním podle protokolu Evropské společnosti pro hypertenzi a který by mohl při rozhodování napomoci.

Samozřejmostí při výběru alternativy rtuťového přístroje (ať auskultační nebo oscilometrické) však musí být klinické ověření přesnosti a doporučení od Evropské společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro hypertenzi, potažmo od Dabl Educational Trust. Letmým pohledem na tyto stránky zjistíme, že doporučených alternativ na světě zatím opravdu není mnoho; o to pečlivější by měl být výběr přístroje, který opravdu měří krevní tlak.

DISKUSE K ČLÁNKUPrávo  |   © 2007 - 2017 HYPERTENZE.EU, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.    |   Webyvysocina   |  Oáza klidu
TOPlist PageRank
Validní Xhtml kod Validní CSS kod